PROVOZNÍ PODMÍNKY

Podmínkou pro užívání jakýchkoliv služeb nabízených na serveru Zvrhlost.cz, jehož provozovatelem je společnost Petr Rubeš (dále jen provozovatel), je dodržování následujících podmínek užívání služeb serveru Zvrhlost.cz (dále také jen podmínky), což uživatel bere na vědomí a stisknutím tlačítka "Souhlasím s podmínkami" se zavazuje tyto podmínky dodržovat:

1. Podmínky užívání služeb na serveru Zvrhlost.cz se řídí právními předpisy České republiky. Uživatel se zavazuje užívat služby na serveru Zvrhlost.cz tak, aby nedocházelo k porušování nebo obcházení právních předpisů České republiky.

2. Uživatel bere na vědomí, že pouze některé ze služeb nabízených na serveru Zvrhlost.cz jsou poskytované bezplatně a bez registrace. Ostatní služby je uživatel oprávněn užívat až po zaplacení stanoveného poplatku a po platně provedené registraci.

3. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn kdykoliv, a to i bez udání důvodů, odmítnout nebo zrušit registraci (účet) uživatele, a to bez jakékoliv náhrady.

4. Uživatel se zavazuje užívat služby nabízené na serveru Zvrhlost.cz pouze pro své soukromé účely. Uživatel nesmí tyto služby užívat zejména pro účely podnikání či jiné obchodní činnosti, ať již ve prospěch svůj nebo prospěch jiného subjektu.

5. Uživatel bere na vědomí, že pro účely poskytování služeb nabízených na serveru Zvrhlost.cz, mohou být využívány služby propojených serverů.

6. Uživatel se zavazuje při užívání služeb serveru Zvrhlost.cz respektovat ostatní uživatele.

7. Služby nabízené na serveru Zvrhlost.cz zahrnují mimo jiné i možnost zobrazovat a přehrávat audiovizuální materiály (data), které mohou obsahovat erotiku a explicitně sexuální prvky, které by ze strany některých osob mohly být vnímány jako pohoršující či urážlivé a které jsou určeny výhradně pro osoby starší 18 let. Uživatel se zavazuje nezpřístupnit tyto materiály nezletilým osobám.

8. Provozovatel je oprávněn podmínky změnit dle potřeby a to i bez toho, aniž by informoval uživatele. Změny podmínek jsou účinné a závazné od okamžiku jejich zveřejnění. Uživatel se zavazuje pravidelně se seznamovat se zněním a případnými změnami těchto podmínek.

9. Kromě výslovně povolených případů, uživatel není oprávněn jakkoliv rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, upravovat nebo jakkoliv jinak zasahovat do materiálů, které jsou umístěny nebo zpřístupněny na serveru Zvrhlost.cz.

10. V případech, kdy je uživatel oprávněn vkládat na server Zvrhlost.cz data, bere na vědomí, že plně odpovídá za jejich obsah. Provozovatel neodpovídá za jakákoliv porušení práv, kterým může být způsobeno umístěním dat ze strany uživatele.

11. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití či neoprávněné nakládání s údaji či daty, které uživatel dobrovolně poskytl a zveřejnil prostřednictvím serveru Zvrhlost.cz a ke kterému došlo ze strany třetích osob.

12. V případech, kdy je uživatel oprávněn vkládat na server Zvrhlost.cz data,se zavazuje, že nebude vkládat žádná data, která by mohla představovat protiprávní jednání, zejména (nikoliv však pouze) neoprávněný zásah do práv třetích osob nebo porušení takových práv, především autorských či obdobných, případně práv na ochranu osobnosti, a jiné.

13. Uživatel bere na vědomí, že veškeré údaje a materiály umisťuje a zveřejňuje na serveru Zvrhlost.cz zcela dobrovolně.

14. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn bez náhrady kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, odstranit jakákoliv data umístěná na server Zvrhlost.cz uživatelem.

15. Uživatel bere na vědomí, že server Zvrhlost.cz neslouží k zálohování jakýchkoliv dat a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu jakýkoliv dat umístěných zde uživatelem. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky (škody) způsobené případnou nefunkčností nebo nesprávným fungováním služeb serveru Zvrhlost.cz.

16. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že umístěním jakýchkoliv dat a materiálů na server Zvrhlost.cz, musí splňovat znaky autorského díla. Zároveň uživatel uděluje provozovateli bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci ke všem způsobům užití takového díla.

17. Provozovatel je oprávněn poskytování služeb serveru Zvrhlost.cz kdykoliv měnit, přerušit či ukončit

18. Uživatel bere na vědomí, že pokud porušením těchto podmínek nebo jiných povinností uživatelem vznikne provozovateli jakákoliv škoda, bude ji provozovatel po uživateli v plném rozsahu vymáhat. Uživatel si je zároveň vědom, že porušením těchto podmínek nebo jiných povinností s tím souvisejících, se uživatel může vystavit riziku nejen občanskoprávního řízení, ale i riziku trestněprávního stíhání.

19. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli služeb jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které daná služba nabízí, a o produktech třetích osob (obchodní sdělení). Uživatel souhlasí ve smyslu tohoto zákona s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv tzv. reklamní patičky, reklamní sdělení (odkaz ve formě URL doprovázené reklamními slogany).

20. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby.